Aplikácie poskytujú pridanú hodnotu vytvorenú nad priestorovými údajmi a službami. 

V rezorte MŽP SR je vytvárané široké spektrum aplikácií, z ktorých niektoré sú k dispozícii v nasledovnom zozname:


INSPIRE Aplikácie:


System registrov Environmentalnej infraštruktúry priestorových informácií 

Systém registrov ENIPI

Systém registrov environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (SR ENIPI) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) predstavuje súbor opatrení, údajov a softvéru určených na správu prvkov. Tieto je možné opätovne využiť tak pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z INSPIRE legislatívy ako aj požiadaviek iných oblastí a technologických prostredí. ENIPI zahŕňa celý rad položiek, ktoré vyžadujú jasný opis a možnosť odkazovať sa na ne pomocou jedinečných referencovateľných identifikátorov. Príklady takýchto položiek sú triedy prvkov a ich atribúty, číselníky (zoznamy hodnôt) a dátové typy), alebo zdroje tried prvkov a ich atribútov. Registre tak poskytujú spôsob a prostriedky pre priradenie identifikátorov položiek a ich označeniam, definíciám a popisom.

http://registre.enviroportal.sk/geo
Ostatné aplikácie

Atlas krajiny SR 

Atlas Krajiny Slovenskej republiky

OnLine aplikácia predstavuje súbor mapových kompozícií, ktoré boli spracované na základe vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990). Snahou riešiteľov projektu bolo ilustrovať pôvodné prírodné pomery a vplyv ľudskej činnosti na vývoj slovenskej krajiny v čase prostredníctvom množiny samostatných tématických mapových zobrazení. V desiatich kapitolách sú poskytnuté ucelené informácie počnúc náčrtom historického vývoja osídlenia, územno-správneho usporiadania, geografickej polohy, sociálno-ekonomických pomerov. Detailne je znázornená prvotná a druhotná krajinná štruktúra. Finálne časti sa zaoberajú výskytom chránených území, prirodných zdrojov, stresových javov a zhodnotením kvality životného prostredia človeka.

http://geo.enviroportal.sk/atlassr

 

Corine Landcover SRCorine Land Cover

CORINE landcover je projekt mapovania povrchu krajiny Europy zo satelitov LANDSAT. Projekt koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila mapovú službu pre CORINE z oblasti Slovenska pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Máte možnosť sa detailne oboznámiť s legendou, metainformáciami, metodikou aj výsledkami zo spracovania s výberom podla rôznych záujmových oblastí.

http://geo.enviroportal.sk/corine

 

Katalóg chránených stromovKatalóg chránených stromov Slovenskej republiky

Katalóg chránených stromov Slovenskej republiky je realizovaný vo forme webmapovej aplikácie sprístupňujúcej verejnosti chránené stromy evidované v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody (ďalej len "štátny zoznam"), ktorý je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem. Databáza Katalógu obsahuje 459 záznamov o chránených stromoch (výskyt jednotlivo alebo v skupinách). Položky každého záznamu zobrazujú nasledovné základné informácie: názov taxónu, právny predpis, rozmery, vek, lokalizácia slovne a tiež vykreslenie miesta výskytu na mape SVM50 resp. ortofotomape.

http://stromy.enviroportal.sk

 

Chránené vtáčie územiaNATURA 2000 - Chránené vtáčie územia

NATURA 2000 - CHVÚ súčasťou projektu je aj webmapová aplikácia publikujúca údaje patriace pod Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. Zoznam obsahuje 38 chránených vtáčích území, ktorých rozloha sa pohybuje od 60 ha (Dubnické štrkovisko) až po 128 014 ha (Volovské vrchy), pričom priemerná rozloha je 32 541 ha. Celková výmera navrhovaných chránených vtáčích území zaberá 1 236 545 ha (12 365,5 km2), čo je 25,2 % územia Slovenskej republiky. Aplikácia umožnuje prostredníctvom listboxov a interaktívnej mapy vyhľadať a následne zobraziť lokalitu resp. hranice konkrétneho chráneného vtáčieho územia.

http://geo.enviroportal.sk/vu

 

Územia európskeho významu SRNATURA 2000 - Územia európskeho významu

NATURA 2000 - ÚEV súčasťou projektu je aj webmapová aplikácia publikujúca údaje patriace pod Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu. V roku 2004 začala na území SR vznikať nová sieť chránených území – súvislá európska sieť osobitne chránených území Natura 2000. Zoznam obsahuje 382 navrhnutých ÚEV o celkovej výmere 573 690 ha. Tieto územia sa z 86% prekrývajú s už existujúcou sústavou národných chránených území a ich stupeň ochrany sa zatiaľ nemenil. Zvyšných 14%, na zatiaľ nechránených pozemkoch, sa dostalo pod predbežnú ochranu s druhým stupňom ochrany. Aplikácia umožnuje prostredníctvom listboxov a interaktívnej mapy vyhľadať a následne zobraziť lokalitu resp. hranice konkrétneho chráneného územia európskeho významu.

http://geo.enviroportal.sk/uev

 

Katalóg chránených územi SRŠtátny zoznam osobitne chránených častí prírody Slovenskej republiky

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody je realizovaný vo forme webmapovej aplikácie sprístupňujúcej verejnosti chránené územia (CHÚ) - lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu. Databáza Katalógu Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody 1082 záznamov o chránených územiach. Položky každého záznamu zobrazujú nasledovné základné informácie: Evidenčné číslo, názov, kategória (CHKO, NP, CHA, NPR, NPP, CHKP, CHVÚ), správca, zriaďovateľ, predmet ochrany, lokalizácia slovne a tiež vykreslenie miesta výskytu na mape SVM50.

http://uzemia.enviroportal.sk

 

Živá príroda SR Živá príroda - výchovno-vzdelávací program

projekt vyhlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Field Studies Council (FSC) z Veľkej Británie, za finančnej podpory Darwin Initiative a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Úlohy v projekte riešili žiaci vo veku 10 až 15 rokov, výnimočne aj mladší. Výskyt vybraných druhov zaznamenávali do evidenčných kariet a zatrieďovali do troch základných typov ekosystémov - lesného, lúčneho a vodného. Celkovo žiaci poslali do centrálnej databázy SAŽP 15 617 záznamov o výskyte 105 druhov živočíchov a 23 098 záznamov o výskyte 120 druhov rastlin na 787 lokalitach Slovenska. Web-mapová aplikácia, ktorá je súčasťou projektu Živá príroda zobrazuje nasledovnú časť zozbieraných údajov: názov ekosystému, druh, miesto výskytu, názov skupiny pozorovateľov, názov taxónu, fotografie taxónu a zobrazenie statickej mapy s označením miesta pozorovaného výskytu.

http://www1.enviroportal.sk/ziva-priroda

 

Webová mapová aplikácia IS EZ - Informačný systém environmentálne záťaže Webová mapová aplikácia IS EZ - Informačný systém environmentálne záťaže

Aplikácia umožnuje prostredníctvom zadania názvu enviromentálnej záťaže prípadne na základe územnosprávneho členenia a interaktívnej mapy vyhľadať a následne zobraziť lokalitu na podkladovej mape SVM50. Používateľ má k dispozícii detailné popisné údaje o konkrétnej enviromentálnej záťaži vo forme priradeného farebného symbolu (jedného zo skupiny farebne škálovaných značkových symbolov) alebo položiek textovej tabuľky (Druh činnosti, stupeň priority, zaradenie v registri A-B-C, atď).

http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/