Služby priestorových údajov“ sú operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi. (Zdroj: Smernica INSPIRE)


V súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo Smernice o INSPIRE a súvisiacich vykonávacích predpisov, sa v rámci budovania infraštruktúry pre priestorové informácie zavádza pojem sieťové služby priestorových údajov. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť technolgickú dostupnosť metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb.

 

Sú to hlavne vyhľadávacie alebo katalógové služby pre metaúdaje, zobrazovacie služby, ktoré sú v širšej miere chápané ako mapové služby, ukladacie služby pre zdieľanie zdrojových údajov a transformačné služby, ktoré umožňujú transformáciu zdrojových údajov a služieb do údajov a služieb štandardizovaných.

 

  • Vyhľadávacie služby - umožňujú vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov na  základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov

  • Zobrazovacie služby - umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov a zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov

  • Ukladacie služby - umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov

  • Transformčné služby - umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability

EnviroGeoPortál ponúka aplikácie, ktoré umožňujú užívateľom testovať a zdieľať jednotlivé typy služieb. V súčasnosti EnviroGeoPortál sprístupňuje riešenia pre vyhľadávacie, zobrazovacie a ukladacie služby (zobrazovanie ukladacích služieb).