Interoperabilita“ predstavuje možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť interakcie služieb bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb. (Zdroj: Smernica INSPIRE)

Organizácie rezortu MŽP SR v zmysle svojej kompetencie disponujú rôznymi priestorovými údajmi spadajúcimi do viacerých INSPIRE tém.

 

Cieľom tejto sekcie je poskytnúť priestor na dokumentácie procesu identifikácie relevantných INSPIRE údajov organizácií rezortu MŽP SR.

 

Vo väzbe na aktivitu identifikácie a prípravy Prioritných datasetov bude prostredníctvom tejto sekcie taktiež priebežne aktualizovaný zoznam identifikovaných datasetov s odkazmi na ich metaúdaje.